Ανοιχτή Επιστολή του Γιάννη Γλέζου προς την Υπουργό Πολιτισμού

Αγαπητή κυρία Κονιόρδου,
Αναθάρρησα με τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου σας ιδίως στο σημείο που αναφέρει ότι:
“Στο νομοσχέδιο για τα Πνευματικά Δικαιώματα που αποστέλλεται σήμερα στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την περίπτωση προβλημάτων που θα
προέκυπταν από τον οικονομικό έλεγχο της ΑΕΠΙ.”
Πίστεψα έτσι, ότι έχετε βάλει τελικά ρυθμίσεις για πρόβλεψη Κρατικού Επιτρόπου, όμως σήμερα
διαβάζοντας προσεχτικά την εφημερίδα ΑΥΓΗ (που ξέρει περισσότερα από όλους μας) γράφει ότι :
“στην περίπτωση που οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή η ΑΕΠΙ, ως ανεξάρτητη
οντότητα, κηρύξουν πτώχευση ή παύση πληρωμών, τότε τοποθετείται ανεξάρτητος επίτροπος
εξυγίανσης”. Με άλλα λόγια το νομοσχέδιο που καταθέτετε στη Βουλή (και που κάποιοι έχουμε
στα χέρια μας) έχει χωρίς καμία αλλαγή το άρθρο 56 που λέει συγκεκριμένα ότι : “Στην
περίπτωση σοβαρού οικονομικού ή διαχειριστικού προβλήματος σε οργανισμό συλλογικής
διαχείρισης και ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 55 (δηλαδή σε δεσπόζουσα θέση,
δηλαδή η ΑΕΠΙ) , το οποίο καταλήγει σε παύση πληρωμών κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, έναντι
των πιστωτών του, ως πιστωτές νοουμένων και των δημιουργών δικαιούχων που έχουν
αναθέσει την διαχείριση των δικαιωμάτων τους, το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της
συνέλευσης των πιστωτών μπορεί να ορίσει τον σύνδικο ως Επίτροπο Εξυγίανσης με πρώτο
στόχο την εξυγίανση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας του
άρθρου 55. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της πτωχευτικής νομοθεσίας.”
Όπως είναι διατυπωμένο (και να με συγχωρέσετε για τον παραλληλισμό) μου θυμίζει διορισμό
ιατροδικαστή για νεκροψία και όχι αποστολή ιατρού προς θεραπεία. Κατ’ αρχήν αυτή η “παύση
πληρωμών κατά τρόπο γενικό και μόνιμο” δεν επιτρέπει ούτε καν διορισμό συνδίκου ή Επιτρόπου
Εξυγίανσης αφού ακόμα κι ένας οργανισμός που πνέει τα λοίσθια θα μπορεί να δίνει κάτι ελάχιστο
στους πιστωτές του και στα μέλη του, προκειμένου να μην επέλθει ποτέ αυτή η παύση πληρωμών
“κατά τρόπο γενικό και μόνιμο”, όπως απαιτείται από το άρθρο. Δεύτερο και σημαντικότερο : το
άρθρο αυτό δεν επιτρέπει ουσιαστικά να συνεχιστεί η λειτουργία του Οργανισμού αφού μόνον ο
Κρατικός Επίτροπος έχει αυτές τις δυνατότητες και τις εξουσίες.
Η ερώτηση μου σε εσάς λοιπόν είναι η εξής :
Πώς θα εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της ΑΕΠΙ αφού θα χρειαστεί εσείς, ως
Υπουργός, να της αφαιρέσετε την άδεια (θα υποχρεωθείτε για αυτό αφού το πόρισμα των Ορκωτών
Λογιστών έχει ποινικό ενδιαφέρον) και δεν θα υπάρχει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο
προκειμένου να μην της αφαιρέσετε την άδεια, αλλά αντιθέτως να μπορέσετε να διορίσετε τον
μόνο κρατικό λειτουργό που θα της επιτρέψει να λειτουργεί, ενώ ταυτόχρονα θα την εξυγιάνει,
δηλαδή τον Κρατικό Επίτροπο;
Οι συνέπειες τής κατάρρευσης της ΑΕΠΙ θα είναι εξαιρετικά σοβαρές όχι μόνον για τους
δημιουργούς αλλά και για τους χρήστες και για το σύνολο της κοινωνίας αφού περισσότερες από
10.000 οικογένειες δημιουργών που εκπροσωπούνται από την ΑΕΠΙ θα στερηθούν τα μέσα
επιβίωσης τους ενώ οι χρήστες δεν θα μπορούν νόμιμα να κάνουν χρήση έργων μουσικής και θα
είναι εκτεθειμένοι σε αξιώσεις μεμονωμένων δημιουργών και επίσης η χώρα θα εκτεθεί διεθνώς
αφού η ΑΕΠΙ χρωστάει χρήματα στους ξένους ΟΣΔ.
Επειδή, μερικοί καλοθελητές που δουλεύουν για λογαριασμό της ΑΕΠΙ ισχυρίζονται ψευδώς ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για Κρατικό Επίτροπο, σας αναφέρω το σχετικό άρθρο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που το επιτρέπουν το οποίο είναι : άρθρο 36 παράγραφος 2 και 3.
“Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να υφίστανται διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων τα μέλη ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, οι δικαιούχοι, οι χρήστες, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό τις δραστηριότητες ή τις καταστάσεις οι οποίες, κατά τη γνώμη τους, συνιστούν παραβίαση των διατάξεων του εθνικού δικαίου οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.”
“Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό έχουν την εξουσία να επιβάλλουν τις δέουσες κυρώσεις ή να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου οι οποίες θεσπίζονται κατ’ εφαρμογήν της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω κυρώσεις και τα μέτρα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.”
Αν αυτό το άρθρο 36 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αναφέρεται σε αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό δεν μιλάει για διορισμό Κρατικού Επιτρόπου, τότε αφαιρέστε τη λέξη Κρατικός Επίτροπος και βάλτε στον τίτλο του άρθρου : ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΔΕΟΥΣΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ κλπ κλπ).
Γνωρίζω ότι υπήρχαν πολλές αντιδράσεις για τον Κρατικό Επίτροπο στην ΕΠΕΚΕ από μερικούς βουλευτές του κόμματός σας (που είτε δεν γνωρίζουν το θέμα, είτε υποκινούνται από την ΑΕΠΙ) όταν παρουσιάσατε το αρχικό νομοσχέδιό σας που αναφερόταν σε Κρατικό Επίτροπο και ότι αναγκαστήκατε να το αποσύρετε και να το αντικαταστήσετε με τον Επίτροπο Εξυγίανσης, που όπως ανέφερα δεν πρόκειται ούτε μπορεί να κάνει τίποτα.
Να είστε σίγουρη όμως ότι τώρα που έχει βγει στη δημοσιότητα το ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ δεν θα βρεθεί ούτε ένας βουλευτής (οποιουδήποτε κόμματος) που να μην ψηφίσει υπέρ του διορισμού Κρατικού Επιτρόπου!!
Για να σας βοηθήσω στο έργο σας, σας παραθέτω πιο κάτω την αιτιολογική έκθεση και το άρθρο για τον Κρατικό Επίτροπο, όπως θα πρέπει να μπουν προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου και να μπορέσει να διασωθεί η ΑΕΠΙ (όχι βέβαια η παρούσα της διοίκηση!) και να εξυγιανθεί.
Και μια τελευταία ερώτηση :
Εξηγήστε μας γιατί η ΑΕΠΙ έχει διακριτική (ευνοϊκή) μεταχείριση στο νομοσχέδιο σε σχέση με τους υπόλοιπους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, διαθέτοντας μόνο ένα εποπτικό συμβούλιο με μη αποφασιστικές ιδιότητες, τη στιγμή που η Κοινοτική Οδηγία δεν σας απαγορεύει να προβλέπετε την ίδια μορφή ρύθμισης που έχουν οι υπόλοιποι ΟΣΔ;
Με μεγάλη εκτίμηση,
Γιάννης Γλέζος Συνθέτης
Πρόεδρος της Ένωσης Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας (ΕΜΣΕ)
Πρόεδρος του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων “Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ”
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Επίτροπος είναι ο μόνος θεσμός που μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας ενός Οργανισμού που βρίσκεται σε κίνδυνο. Διορίζεται από τον (την) Υπουργό Πολιτισμού σε υποκατάσταση τής διοίκησης του Οργανισμού. Μπορεί να προσλαμβάνει τεχνικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους και να εκπονεί και να υλοποιεί σχέδιο εξυγίανσης το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει συμφωνία με πιστωτές για διακανονισμό ή/και μείωση των οφειλών, διαπραγμάτευση και συμφωνία για δανεισμό, εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης, υλοποίηση ενεργειών μείωσης δαπανών.
Το σημαντικότερο είναι ότι δεν αναστέλλεται η διαχείριση των δικαιωμάτων των δημιουργών, διασφαλίζεται η συνέχιση των εισπράξεων των δικαιωμάτων από τους χρήστες και η διανομή τους στα μέλη του οργανισμού. Σε περίπτωση που η οικονομική κατάσταση του Οργανισμού είναι πολύ κακή και πτώχευση είναι αναπόφευκτη ό Επίτροπος μπορεί να προβεί σε ενέργειες διασφάλισης των υγιών περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού. Επισημαίνεται ότι το κύριο περιουσιακό στοιχείο ενός ΟΣΔ είναι οι συμβάσεις που έχει με τους χρήστες, με τα μέλη του και με τους ξένους οργανισμούς. Συνεπώς σε περίπτωση κινδύνου ή πτώχευσης είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας των συμβάσεων κι αυτό μόνο μέσω του θεσμού του Επιτρόπου μπορεί να γίνει. Αν οι συμβάσεις λήξουν η καταστούν ανενεργές θα απαιτηθεί εργασία χρόνων για να συνδεθούν εκ νέου οι δεκάδες χιλιάδες συμβάσεις με δημιουργούς και χρήστες.
ΑΡΘΡΟ 56 – ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
1. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να διορίσει σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης επίτροπο και προσωρινό εποπτικό συμβούλιο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν οργανισμός συλλογικής διαχείρισης προβαίνει σε σοβαρές ή κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις διατάξεων νόμων β) Όταν διαφαίνεται ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια ή ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να διασφαλίσει την απόδοση στους δημιουργούς των ποσών που έχει εισπράξει για λογαριασμό τους. γ) Όταν οργανισμός συλλογικής διαχείρισης υποβάλλει σχετικό αίτημα.
2. Ο επίτροπος αξιολογεί την εν γένει οικονομική, διοικητική και οργανωτική κατάσταση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του, με σκοπό είτε την εξυγίανση και ανάκαμψη του οργανισμού ή τη θέση του οργανισμού σε εκκαθάριση.
3. Το εποπτικό συμβούλιο εισηγείται στον επίτροπο για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και ελέγχει τη νομιμότητα της λειτουργίας του οργανισμού
4. Ο επίτροπος επιλέγεται μετά από εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας μεταξύ προσώπων αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα συλλογικής διαχείρισης, είναι πλήρους απασχόλησης και υπόκειται στους κανόνες περί απορρήτου.
5. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου προτείνονται από το αντιπροσωπευτικό σωματείο δικαιούχων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα αντιπροσωπευτικά σωματεία δικαιούχων, οι θέσεις που θα αντιστοιχούν στο κάθε σωματείο θα ορίζονται από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ανάλογα με την οικονομική αξία του ρεπερτορίου των δικαιούχων, που εκπροσωπεί το κάθε σωματείο.
6. Η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό επιτρόπου και του
εποπτικού συμβουλίου κοινοποιείται αμελλητί στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ισχύει από τη λήψη της ως άνω κοινοποίησης.
7. Από την κοινοποίηση στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης του διορισμού επιτρόπου, κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης είναι ανίσχυρη εάν δεν συνέπραξε και ο επίτροπος. Εάν ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιτρόπου ή και από άλλα στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει, κρίνει ότι οι εργασίες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δεν δύνανται να εξακολουθήσουν υπό την παρούσα διοίκηση, αποφασίζει την ανάθεση της διοίκησής του στον επίτροπο. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ληφθεί παράλληλα με το διορισμό του επιτρόπου.
8. Ο διορισμός επιτρόπου δε συνεπάγεται την ακύρωση, καταγγελία ή τροποποίηση συμφωνιών, το ληξιπρόθεσμο οποιουδήποτε χρέους του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή την αναστολή των ατομικών διώξεων κατ’ αυτού.
9. Στις περιπτώσεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή η σφράγιση γραφείων και εγκαταστάσεων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης από όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του Υπουργείου Οικονομικών με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής κατά τους όρους του νόμου. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υποχρεούνται να παρέχουν στον επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί σχετικά με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και να διευκολύνουν την άσκηση των κατά το νόμο και την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθηκόντων του επιτρόπου.
10. Ο επίτροπος, είτε αναλαμβάνει είτε συμπράττει απλώς στη διοίκηση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, δύναται: α) να προσλαμβάνει εξωτερικούς νομικούς ή οικονομικούς συμβούλους, καθώς και λοιπό βοηθητικό προσωπικό και β) να ασκεί στο όνομα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων του, συμπεριλαμβανομένων αγωγών αποζημίωσης κατά προσώπων της διοίκησης ή του προσωπικού, εφόσον με πράξεις ή παραλείψεις του ζημίωσαν τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.
11. Ο επίτροπος υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία εποπτικού συμβουλίου και του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Η αμοιβή και το εν γένει κόστος που συνεπάγεται η άσκηση των καθηκόντων του επιτρόπου και του εποπτικού συμβουλίου καλύπτεται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στο οποίο έχει διορισθεί επίτροπος, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.
12. Ο επίτροπος και το εποπτικό συμβούλιο διορίζονται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Ο ως άνω διορισμός μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Η συνολική περίοδος των παρατάσεων δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού δύναται να αντικαθίσταται ο επίτροπος ή να τερματίζεται το έργο του. Ο τερματισμός του έργου του επιτρόπου και του εποπτικού συμβουλίου πριν από τη λήξη της κατά τα εδάφια α’ και β’ της παρούσας παραγράφου ορισθείσας θητείας επιτρέπεται εφόσον ο Υπουργός Πολιτισμού διαπιστώσει
α) Οι λόγοι διορισμού κατά την παράγραφο 1 δεν υφίστανται πλέον ή β) Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν μπορεί να ανακάμψει ή να εξυγιανθεί.
Στην τελευταία περίπτωση, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού την ανάκληση της άδειας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και τον θέτει υπό εκκαθάριση κατά τις οικείες διατάξεις. Σε περίπτωση τερματισμού του έργου του επιτρόπου και
του εποπτικού συμβουλίου που δεν σχετίζεται με τη θέση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης σε εκκαθάριση, ο επίτροπος και το εποπτικό συμβούλιο εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι το διορισμό ή την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.