Επιχορηγήσεις επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου για την περίοδο 2017-18

Επιχορηγήσεις επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου για την περίοδο 2017-18

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 

 1. ΤουΠ.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/22.4.05) «Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών  Οργάνων» .
 2. ΤουΠ.Δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/22.9.2015) «Ανασύσταση  των Υπουργείων Πολιτισμού

και Αθλητισμού κλπ.» .

 1. Toυ Π.Δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών

Υπουργών και Υφυπουργών».

 1. Τη με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6.10.2015 /ΦΕΚ /

ΥΟΔΔ/706/6.10.2015  «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου    Πολιτισμού και Αθλητισμού».

 1. ΤοΠ.Δ. 104/2014 “Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού” (ΦΕΚ  171/ Α/ 28.8  2014),   όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει.
 2. Τηνανάγκη υποστήριξης των επαγγελματικών  θεατρικών σχημάτων για την  υλοποίηση μιας θεατρικής παραγωγής  για τη θεατρική περίοδο 2017-18.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Με γνώμονα ότι ο θεσμός των κρατικών επιχορηγήσεων θεάτρου έχει ως στόχους:

 • Την ενίσχυση της ελληνικής θεατρικής δραστηριότητας και της ελληνικής κοινότητας του θεάτρου
 • Την ενθάρρυνση των συνεργασιών μεταξύ των φορέων της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού
 • Τη δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Τη στήριξη δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διευρύνουν το κοινό του θεάτρου και το φέρνουν σε επαφή με έργα καλλιτεχνικής ποιότητας

Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις επιχορήγησης επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου για τη θεατρική περίοδο 2017-18 ως εξής:

Α.  ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Πρόταση επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν θεατρικά σχήματα που λειτουργούν με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ή του σωματείου και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα θεατρικά σχήματα θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον δύο επαγγελματικές παραγωγές στο πρόσφατο παρελθόν.
 2. Σε περίπτωση συνεργασίας περισσότερων σχημάτων για την υλοποίηση της θεατρικής παραγωγής το αίτημα υποβάλλεται από το βασικό φορέα υλοποίησης της δράσης και προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη.
 3. Κάθε θεατρικό σχήμα μπορεί να υποβάλει ΜΟΝΟ ένα αίτημα επιχορήγησης και για ΜΙΑ θεατρική παραγωγή.
 4. Σε περίπτωση συνεργασίας με φορέα του εξωτερικού το αίτημα υποβάλλεται από τον ελληνικό φορέα.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ηαξιολόγηση όλων των προτάσεων θα γίνει από τη Επιτροπή Θεάτρου του ΥΠΠΟΑ.
 2. Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 3. Οι παραγωγές που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της καλλιτεχνικής περιόδου 2017-2018 (μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2018).
 4. Οι θεατρικοί φορείς υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το ΥΠΠΟΑ ως προς την τήρηση της πρότασης που έχουν καταθέσει καθώς και σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 5. Ηπρότασηεπιχορήγησης  πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη  και τεκμηριωμένο προϋπολογισμό.
 6. Το επιχορηγούμενο σχήμα οφείλει να είναι συνεπές στις οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε τρίτους (ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, μουσικούς, δραματολόγους, τεχνικούς, κλπ.). Η μη τήρηση του προγράμματος δραστηριότητας ή η αθέτηση των οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων του θεατρικού σχήματος συνεπάγεται ακύρωση της επιχορήγησης.
 7. Έγκαιρεςκαι ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές  στην πρόταση  βάσει της οποίας  εγκρίθηκε η επιχορήγηση και  εντός του εγκεκριμένου οικονομικού  πλαισίου μπορούν να γίνουν  δεκτές  με τη σύμφωνη γνώμη  της Επιτροπής.
 8. Οιπαραπάνω υποχρεώσεις καθορίζονται από  σύμβαση μεταξύ του επιχορηγούμενου  φορέα και του ΥΠΠΟΑ.
 9. Οι απασχολούμενοι πρέπει να είναι ως επί το πλείστον επαγγελματίες.
 10. Τα θεατρικά σχήματα που θα επιχορηγηθούν οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας τους ότι επιχορηγούνται από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.
 11. Οι επιχορηγούμενες παραγωγές οφείλουν να είναι διαθέσιμες για την πιθανή παρουσίασή τους σε εκδήλωση για την προώθησή τους στο εξωτερικό σε ημερομηνία και χώρο που θα υποδείξει το ΥΠΠΟΑ.
 12. Τα θεατρικά σχήματα υποχρεούνται να προσκομίζουν πριν την καταβολή της επιχορήγησης αντίγραφα συμβάσεων των ηθοποιών και μισθωτήρια συμβόλαια (εάν προβλέπεται μίσθωση θεάτρου στην πρόταση). Η μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την ακύρωση της επιχορήγησης.
     Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
 1. Ταθεατρικάσχήματα υποβάλλουν στο Υπουργείο πρόταση σύμφωνα με το αναρτημένο υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.
 2. Η πρόταση αφορά στην επιχορήγηση μιας θεατρικής παραγωγής ανά σχήμα.
 3. Θεατρικόσχήμα που περιλαμβάνει στην πρότασή του παράσταση που θα υλοποιηθεί σε συμπαραγωγή με άλλο θεατρικό σχήμα ή με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. οφείλει να το δηλώσει ρητά στην πρότασή του και να προσκομίσει συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη. Η μη δήλωση συνεπάγεται έκπτωση από το δικαίωμα της επιχορήγησης.

Ως συμπαραγωγή θεατρικών σχημάτων νοείται η από κοινού συμμετοχή στη διαμόρφωση του σκεπτικού της πρότασης, στη καλλιτεχνική διαδικασία, στην οργάνωση και υλοποίηση της παραγωγής καθώς και η  από κοινού ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων της παράστασης και η αναλογική κατανομή των εσόδων.

 1. Οιεπιχορηγήσεις αφορούν σε παραστάσεις της  χειμερινής περιόδου 2017-18, η οποία  ολοκληρώνεται το αργότερο στο  τέλος  Ιουνίου 2018.
 2. Στην πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση για τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς οργανισμούς ή ιδιωτικές χορηγίες. Ο όρος αυτός αφορά στις δεδομένες και πιθανές χρηματοδοτήσεις της περιόδου για την οποία ζητείται η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

 1. Καλλιτεχνικά κριτήρια
 • Το ευρύτερο σκεπτικό, το καλλιτεχνικό όραμα, το δραματουργικό ενδιαφέρον.
 • Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της παραγωγής.
 • Ο ολοκληρωμένος και εφικτός χρονικός προγραμματισμός.
 • Η πρωτοποριακή και ερευνητική δουλειά στο χώρο του θεάτρου, η συστηματική ενασχόληση με πειραματικές αλλά και ιδιότυπες μορφές θεατρικής τέχνης για τον εμπλουτισμό του θεάτρου με νέους τρόπους ερμηνείας και ανάπτυξης νέων εκφραστικών μέσων.
 • Η δυνατότητα της πρότασης να προωθήσει και να ενισχύσει τον διάλογο, τον προβληματισμό και την επικοινωνία ανάμεσα σε καλλιτέχνες, αλλά και ανάμεσα στο θέατρο και το κοινό.

 

Συνεκτιμώνται:

 • Η συσπείρωση νέων και καταξιωμένων καλλιτεχνών.
 • Η ανταπόκριση του κοινού στη μέχρι τώρα δραστηριότητα του σχήματος.
 • Η εν γένει παρουσία και καλλιτεχνική δραστηριότητα του θεατρικού σχήματος ως συνόλου καθώς και η παρουσία των επιμέρους συντελεστών που το συγκροτούν στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας αλλά και η συμμετοχή του σχήματος σε αναγνωρισμένες διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η παρουσίαση, προβολή και προώθηση του νεοελληνικού θεατρικού έργου δοκίμων και νέων Ελλήνων συγγραφέων.
 • Η πραγματοποίηση παραστάσεων σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων και ειδικότερα σε παραμεθόριες και άγονες περιοχές και σε νησιωτικά συμπλέγματα.

 

 

 1. Θέσεις εργασίας

 

Η προσφορά θέσεων εργασίας τόσο σε επαγγελματίες ηθοποιούς όσο και σε

άλλους συντελεστές.

 

 1. Ενθάρρυνση συνεργασιών

 

 • Η συνεργασία με άλλους φορείς της Ελλάδας
 • Η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού
 • Η οικονομική συμβολή αυτών των φορέων στην υλοποίηση της παραγωγής.

 

 1. Κοινωνική προσφορά

Η πραγματοποίηση παράλληλων δράσεων κοινωνικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε κοινωνικές ομάδες ή/και αξιοποιούν το δημόσιο χώρο.

 

 

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

Οι προτάσεις για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017.

Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] μαζί με πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση και δικαιολογητικά υποβάλλονται και εγγράφως στο Τμήμα Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής (Ρεθύμνου 1, 106 82).

Η φόρμα της αίτησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.

Ο έλεγχος της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της πληρότητας  των δικαιολογητικών γίνεται από το Τμήμα Θεάτρου και Χορού της  Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής. Σε περίπτωση ελλείψεων στο φάκελο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωσή του.  Εάν δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αίτηση αποκλείεται από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 1. Πρόταση σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο υπόδειγμα της Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. Συγκεκριμένα θα παρουσιάζονται το έργο που θα ανεβεί, η σύνθεση του θιάσου και οι λοιποί συνεργάτες, όπως σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, μουσικοί, χορογράφοι, φωτιστές, τεχνικό προσωπικό κ.τ.λ., καθώς επίσης και οικονομικά στοιχεία, όπως ο προϋπολογισμός του έργου ξεχωριστά με ανάλυση των εσόδων και εξόδων (μισθοί, αμοιβή συνεργατών, ΙΚΑ, ενοίκια κ.τ.λ.).

 

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του σχήματος ότι οι ηθοποιοί είναι επαγγελματίες.

 

 1. Υπεύθυνηδήλωση του υπευθύνου του σχήματος για τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές.

 

 1. Προγράμματαπαραστάσεων, βιογραφικά συντελεστών, κριτικές  σε ψηφιακή μορφή και οπτικό  ψηφιακό υλικό του σχήματος  εφόσον υπάρχει.

Η  Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Λυδία Κονιόρδου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Αθήνα    Απριλίου  2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: Ρεθύμνου 1

Ταχ. Κώδικας: 106 82

Τηλέφωνο: 210.8201736, 737, 722

Email:

 

 

Έντυπο αίτησης επιχορήγησης επαγγελματικής θεατρικής παραγωγής

για την περίοδο 2017-18.

 

 

 

£  Εκπροσωπώντας το θεατρικό σχήμα  ……………………………………………………………………………………………………………….

 

την αίτηση υποβάλλει ο/η

 

Όνομα ………………………………………………………………………………………………….

 

Διεύθυνση ………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

τηλ. …………………………………………………………………………………………………………….

 

κινητό ………………………………………………………………………………………………………….

 

@ ………………………………………………………………………………………………………………

 

φαξ ……………………………………………………………………………………………………………..

 

Website……………………………………………………………………………………………….

 

Ο φορέας (θεατρικό σχήμα) ……………………………………………………………………………………………………………..

είναι σωματείο/ αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

(παρακαλούμε διαγράψτε αυτά που δεν ισχύουν)

 

ΑΦΜ …………………………………………………………………………… (του νομικού προσώπου)

 

 

Τίτλος πρότασης (έστω και προσωρινός)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Συγγραφέας του έργου

…………………………………………………………………………………………………….
 

Το θεατρικό σχήμα έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο επαγγελματικές παραγωγές στο πρόσφατο παρελθόν. (Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία των παραγωγών αυτών.)

 

 

Τίτλος

 

   
Έτος

 

   
Τόπος

 

   
Χώρος

 

   

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

(όραμα, στόχοι, βασικοί σταθμοί στην πορεία του) μέχρι 200 λέξεις.

Μετά την παρουσίαση παρακαλούμε προσθέστε διαδικτυακούς συνδέσμους με οπτικό υλικό από προηγούμενα έργα (όχι αναδημοσιεύσεις δελτίων τύπου ή κριτικές του κοινού).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

 

Τίτλος (έστω και προσωρινός)

 

………………………………………………………………………………………………………

 

Συγγραφέας

 

………………………………………………………………………………………………………

 

Μεταφραστής

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

Σκηνοθέτης

………………………………………………………………………………………………………….

 

Δραματουργός …………………………………………………………………………………………..

 

 

Συνεργάτες

 

Σκηνογράφος …………………………………………………………………………………………….

Ενδυματολόγος ………………………………………………………………………………………….

Φωτιστής…………………………………………………………………………………………………….

Χορογράφος……………………………………………………………………………………………………………

Συνθέτης (μουσική που θα συντεθεί ειδικά για την παράσταση)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Άλλοι συνεργάτες

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..

 

Ηθοποιοί

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Σύνολο ηθοποιών:

 

 

 

Άλλοι ερμηνευτές

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Τόπος και περίοδος που υπολογίζετε να γίνει η πρεμιέρα της παράστασης

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Πόλη-Νομός

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

Προβλεπόμενη διάρκεια της παράστασης

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Ενδεχόμενος χώρος ή πλαίσιο παρουσίασης (θέατρα, εναλλακτικοί χώροι, φεστιβάλ, πλατφόρμες, άλλες διοργανώσεις, μουσεία, ΔΗΠΕΘΕ)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

(Αν έχει οριστεί ο χώρος, παρακαλούμε επισυνάψτε τη σχετική αλληλογραφία με την οποία τον έχετε δεσμεύσει. Εάν όχι, παρακαλούμε προσκομίστε στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΠΟ τη σχετική αλληλογραφία το αργότερο τρεις μήνες πριν από την έναρξη της παράστασης και με καταληκτική ημερομηνία σε κάθε περίπτωση τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

 

 

Ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

(σταθμοί, φορείς, διάρκεια)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Προβλεπόμενος αριθμός παραστάσεων

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Παράλληλες δράσεις που θα πλαισιώσουν την παραγωγή και θα έχουν στόχο την ανάπτυξη του κοινού στον τόπο όπου θα γίνει η πρεμιέρα ή/και σε σταθμούς της περιοδείας.

Σε ποιες ομάδες κοινού πιστεύετε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε μέσα από αυτές;

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Συμπαραγωγή (Εάν ναι με ποιον/ποιους φορείς, για ποιο λόγο έγινε η συγκεκριμένη επιλογή και ποιοι είναι οι όροι της καλλιτεχνικής και οικονομικής  συνεργασίας)

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (μέχρι 300 λέξεις)

 

Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε έναν διαδικτυακό σύνδεσμο ή να μας στείλετε ένα βίντεο συνολικής διάρκειας μέχρι 3 λεπτών που να περιλαμβάνει:

μια σύντομη τοποθέτηση του σκηνοθέτη ή/και του δραματολόγου πάνω στο έργο, την πρόταση και το καλλιτεχνικό σκεπτικό καθώς και οπτικό υλικό από τη σχετική έρευνα (εάν υπάρχει).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ή ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ (μέχρι 150 λέξεις)

(ό,τι κρίνετε σκόπιμο ή διαφωτιστικό για την υποστήριξη της πρότασής σας)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(προετοιμασία, έρευνα, πρόβες, παραστάσεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ          
             
  (συμπληρώστε μόνο τα πεδία          
που σας αφορούν)
    αριθμός μέρες/ μήνες Χ ευρώ Σύνολο ευρώ
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ          
             
  Συγγραφέας          
  Μεταφραστής          
  Δραματολόγος          
  Σκηνοθέτης          
  Ηθοποιός 1          
  Ηθοποιός 2          
  Ηθοποιός 3          
  Ηθοποιός 4          
  Ηθοποιός 5          
  Ηθοποιός 6          
  Ηθοποιός 7          
  (αν αμειφθούν περισσότεροι ηθοποιοί παρακαλούμε προσθέστε σειρές)          
  άλλοι ερμηνευτές (γενική αμοιβή ή για τις παραστάσεις)          
  Ερμηνευτής 1          
  Ερμηνευτής 2          
  (αν αμειφθούν περισσότεροι ερμηνευτές παρακαλούμε προσθέστε σειρές)          
  επιστημονικοί ή καλλιτεχνικοί σύμβουλοι / συνεργάτες          
  Βοηθός Σκηνοθέτη          
  Σκηνογράφος          
  Σχεδιαστής κοστουμιών          
  Χορογράφος          
  Σχεδιαστής φωτισμών          
  δημιουργία μουσικής – ήχου / μουσική επιμέλεια          
  έξοδα δικαιωμάτων (κειμένων, μουσικής κλπ)          
             
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1         0
             

 

 

 

 

 

 

2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
     
  διευθυντής παραγωγής  
  βοηθός παραγωγής  
  τεχνικός ήχου  
  τεχνικός φώτων  
  ηλεκτρολόγος-οι  
  κατασκευαστής κοστουμιών  
  κατασκευαστής σκηνικών  
  άλλοι τεχνικοί συνεργάτες (παρακαλούμε διευκρινίστε)  
     
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2  
     
3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Μεικτές)  
     
  νομικός σύμβουλος  
  λογιστής  
  υπεύθυνος προβολής – επικοινωνίας  
  γραφίστας  
  σχεδιαστής/ χειριστής ιστοσελίδας  
  άλλοι συνεργάτες (παρακαλούμε διευκρινίστε)  
     
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3  
     
4 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
     
  ενοικίαση χώρου για πρόβες  
  Κοστούμια  
  Αντικείμενα  
  Σκηνικά  
  αναλώσιμα υλικά  
  άλλα (παρακαλούμε διευκρινίστε)  
  ασφάλεια αστικής ευθύνης και ατυχήματος για τους εργαζόμενους  
  ενοικίαση θεάτρου  
  ενοικίαση μηχανημάτων προβολής/ ήχου  
  ενοικίαση συμπληρωματικών φώτων  
             
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4         0

 

5 ΕΞΟΔΑ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ          
             
  έντυπα (αφίσα, πρόγραμμα, διαφημιστικά φυλλάδια)          
  τηλεοπτικό/ διαδικτυακό σποτ          
  διανομή αφίσας-φυλλαδίων          
             
  YΠΟΣΥΝΟΛΟ 5         0
             
6 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ/ ΕΧΤRA          
             
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 6         0
             
  ΣΥΝΟΛIKOΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ         0
             

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Πώς σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε την παραγωγή σας;

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

 

Τι ποσοστό του κόστους θα καλυφθεί από αυτή την επιχορήγηση;

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

 

(Παρακαλούμε επισυνάψτε τη σχετική αλληλογραφία)

 

Εισιτήρια  
Χορηγίες ιδιωτών  
Επιχορηγήσεις από φορείς δημοσίου (εκτός ΥΠΠΟΑ)  
Επιχορηγήσεις από ιδιωτικούς φορείς  
Έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα  
Αιτούμενη επιχορήγηση  
Έσοδα από ενοικίαση θεάτρου  
Έσοδα από έντυπο υλικό παράστασης  
Έσοδα από παράλληλες εκδηλώσεις  
Άλλα έσοδα  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  

Άλλα προβλεπόμενα έσοδα (συμπαραγωγή, προαγορά παραστάσεων, χρηματοδοτήσεις, χορηγίες)

 

Συμπαραγωγοί

 

Συμπαραγωγός 1 …………………………………………….

Οικονομική συνεισφορά ή άλλη μορφή συμπαραγωγής………………………………………

 

Συμπαραγωγός 2 …………………………………………….

Οικονομική συνεισφορά ή άλλη μορφή συμπαραγωγής………………………………………

 

 

Έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να αγοράσουν την παράσταση οι παρακάτω φορείς

……………………………….

……………………………….

……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Προς το ΥΠΠΟΑ

 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

 

Ο/Η ………………………………………………………………………………………………………….,
ως εκπρόσωπος του θεατρικού σχήματος ………………………………………………………………………………..
θα ήθελα να αιτηθώ την επιχορήγησή του  με το ποσόν των ……………………. €.

 

Δηλώνω υπεύθυνα, και με πλήρη συνείδηση των συνεπειών του νόμου 1599/1986, άρθρο 22, παράγραφος 6, για ψευδή δήλωση,

 • ότι το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν οφείλει χρήματα στο Δημόσιο ή σε τρίτους, ούτε ασφαλιστικές εισφορές για τους μέχρι τώρα συνεργάτες του.

 

 • ότι το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεσμεύεται ότι με την ιδιότητα του εργοδότη θα τηρήσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές δεσμεύσεις που διέπουν τις σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσκομίσει αποδείξεις γι’ αυτό.

 

 • ότι όλα τα στοιχεία, καλλιτεχνικά και οικονομικά, που καταθέτω σ’ αυτήν την αίτηση είναι απολύτως αληθή.

 

 

 

 

Με εκτίμηση                                                                                        Τόπος και ημερομηνία

 

 

 

(Υπογραφή)