Επιχορηγήσεις ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού για την καλλιτεχνική περίοδο 2017-18

Επιχορηγήσεις ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού για την καλλιτεχνική περίοδο 2017-18.  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

΄Έχοντας υπόψη:

 1. Του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/22.4.05) «Περί  Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών  Οργάνων» .
 2. Του Π.Δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού

και Αθλητισμού κλπ.» .

 1. Toυ Π.Δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών

Υπουργών και Υφυπουργών».

 1. Τη με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6.10.2015

ΦΕΚ   /ΥΟΔΔ/ 706/6.10.2015  «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου  Πολιτισμού και Αθλητισμού».

 1. Το Π.Δ. 104/2014 “Οργανισμός Υπουργείου  Πολιτισμού και Αθλητισμού” (ΦΕΚ  171/ Α/ 28.8  2014),   όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την ανάγκη υποστήριξης των  ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού για την υλοποίηση μιας παραγωγής για την καλλιτεχνική περίοδο 2017-18.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Με γνώμονα ότι ο θεσμός των κρατικών επιχορηγήσεων χορού έχει ως στόχους:

 • την ενίσχυση της ελληνικής χορογραφικής δημιουργίας και της ελληνικής χορευτικής κοινότητας,
 • Την ενθάρρυνση των συνεργασιών με φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού
 • Την δημιουργία θέσεων εργασίας
 • την στήριξη δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διευρύνουν το κοινό του χορού και το φέρνουν σε επαφή με έργα καλλιτεχνικής ποιότητας

Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις επιχορήγησης ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού, ως ακολούθως:

 

Α. Νομική μορφή – Δικαιούχοι 

 

1.Πρόταση επιχορήγησης μπορούν  να υποβάλουν ομάδες κλασικού  και σύγχρονου χορού  που λειτουργούν με την μορφή σωματείου, συλλόγου ή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει  μία τουλάχιστον επαγγελματική παραγωγή τα τελευταία χρόνια.

 1. Σε περίπτωση συνεργασίας με  άλλο φορέα το αίτημα υποβάλλεται  από το βασικό φορέα υλοποίησης  της δράσης βάσει συμφωνητικού  που υπογράφεται από τα συνεργαζόμενα  μέρη.
 2. Σε περίπτωση συνεργασίας με  φορέα του εξωτερικού το αίτημα  υποβάλλεται από τον ελληνικό  φορέα.
 3. Κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει  αίτημα μόνο για μία παραγωγή.

 

Β. Γενικοί ΄Όροι  

 

 1. Η αξιολόγηση όλων των προτάσεων  θα γίνει από τη Γνωμοδοτική  Επιτροπή Χορού του ΥΠΠΟΑ.
 2. Οι επιχορηγήσεις των ομάδων  χορού  γίνονται μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ. Οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν   το ποσόν επιχορήγησης που αιτούνται ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες: 15.000, 25.000 ή 35.000.

Οι παραγωγές που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί  εντός της καλλιτεχνικής περιόδου 2017-18 μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2018.

 1. Οι ομάδες χορού υπόκεινται  σε έλεγχο συνέπειας από το  ΥΠΠΟΑ ως προς την τήρηση  της πρότασης που έχουν καταθέσει, καθώς και σε οικονομικό έλεγχο  από τις αρμόδιες κρατικές  αρχές.
 2. Η πρόταση επιχορήγησης πρέπει  να περιλαμβάνει  πλήρη και  τεκμηριωμένο προϋπολογισμό.
 3. Η επιχορηγούμενη ομάδα οφείλει  να είναι συνεπής στις οικονομικές  και ασφαλιστικές υποχρεώσεις  σε τρίτους (χορευτές, χορογράφους, σκηνογράφους, μουσικούς, τεχνικούς  κ.λπ.). Η μη τήρηση του προγράμματος  δραστηριότητας ή η αθέτηση  οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων  συνεπάγεται αναθεώρηση, επανακαθορισμό  ή και ακύρωση της επιχορήγησης.
 4. Οι παραπάνω υποχρεώσεις καθορίζονται  από σύμβαση μεταξύ του επιχορηγούμενου  φορέα  και του ΥΠΠΟΑ.
 5. Οι ομάδες που θα επιχορηγηθούν  οφείλουν να αναγράφουν σε  όλο το υλικό προώθησης και  επικοινωνίας τους ότι επιχορηγούνται  από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με  τις υποδείξεις της αρμόδιας  υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.

 

Γ. Πρόταση επιχορήγησης 

 

 1. Η πρόταση για επιχορήγηση  αφορά στην παρουσίαση μιας  παραγωγής κλασικού ή σύγχρονου  χορού ανά ομάδα.
 2. Στην πρόταση περιλαμβάνεται  υπεύθυνη δήλωση για τυχόν  άλλες χρηματοδοτήσεις (άμεσες ή  έμμεσες) από το Δημόσιο, τον ευρύτερο  δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ, Ευρωπαϊκή  Ένωση και λοιπούς οργανισμούς. Ο όρος αυτός αφορά στις  δεδομένες και πιθανές χρηματοδοτήσεις  της περιόδου για την οποία  ζητείται η επιχορήγηση του  Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Δ. Αξιολόγηση προτάσεων 

 

Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού τα παρακάτω κριτήρια:

 

 1. Καλλιτεχνικά κριτήρια

  • Η επαρκής ανάπτυξη της ιδέας και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της παραγωγής και των προβλεπόμενων σταδίων της

  • Η διερεύνηση του κινητικού λεξιλογίου, της δραματουργίας, της δομής, του ύφους, καθώς και άλλων μέσων

  •  Η ερευνητική ή/και πειραματική προσέγγιση στην Τέχνη του Χορού

  • Η δυνατότητα της πρότασης να προωθήσει τον διάλογο, τον προβληματισμό και την επικοινωνία ανάμεσα στους καλλιτέχνες, αλλά και ανάμεσα στον χορό και το κοινό του.

  • Ο ολοκληρωμένος και εφικτός χρονικός προγραμματισμός

  • Η διάθεση της ομάδας να προσεγγίσει το κοινό και να μελετήσει τρόπους διεύρυνσής του.

  Συνεκτιμώνται

  • Η συσπείρωση νέων ή/και καταξιωμένων συνεργατών

  • Η ανταπόκριση του κοινού στη μέχρι τώρα δραστηριότητα των σχημάτων και η δημιουργία πυρήνα κοινού από τα παλαιότερα ιδίως σχήματα.

  • Η προηγούμενη επαγγελματική παρουσία του σχήματος και των άλλων συντελεστών στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας και η συμμετοχή της ομάδας σε αναγνωρισμένες διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

  2. Θέσεις εργασίας

  Η προσφορά θέσεων εργασίας τόσο σε επαγγελματίες χορευτές όσο και σε άλλους συντελεστές.

  3. Ενθάρρυνση συνεργασιών

 • Η συνεργασία με άλλους φορείς της Ελλάδας
 • Η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού
 • Η  οικονομική συμβολή αυτών των φορέων στην υλοποίηση της παραγωγής.

  4. Κοινωνική προσφορά

  Η πραγματοποίηση  δράσεων  κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε  κοινωνικές ομάδες ή αξιοποιούν το δημόσιο χώρο.

  Ε. Χρόνος υποβολής προτάσεων

  Η πρόταση για επιχορήγηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη  31 Μαΐου2017. Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected]  μαζί με πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση υποβάλλεται και εγγράφως στο Τμήμα Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής (Ρεθύμνου 1, 106 82 Αθήνα).

  Έλεγχος της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της πληρότητας  των δικαιολογητικών γίνεται από το Τμήμα Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής. Σε περίπτωση ελλείψεων στο φάκελο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωσή του. Εάν δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αίτηση αποκλείεται από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Η Πρόταση για επιχορήγηση σύμφωνα με το συνημμένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου έντυπο.

  2. Προγράμματα παραστάσεων, βιογραφικά συντελεστών, κριτικές σε ψηφιακή μορφή και οπτικό ψηφιακό υλικό της ομάδας, εφόσον υπάρχει.

  3. Υπεύθυνη δήλωση  για τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις της ομάδας από άλλες πηγές.

 

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Λυδία Κονιόρδου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Αθήνα    Απριλίου  2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: Ρεθύμνου 1

Ταχ. Κώδικας: 106 82

Τηλέφωνο: 210.8201736, 737, 722

 

 

Έντυπο αίτησης επιχορήγησης παραγωγής

για την περίοδο 2017-18.

 

 

 

£  Εκπροσωπώντας την ομάδα  ……………………………………………………………………

 

την αίτηση υποβάλλει ο/η

 

Όνομα ……………………………………………………………………………………..

 

Διεύθυνση ………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

τηλ. ………………………………………………. κινητό …………………………………………….

@ ………………………………………………….. φαξ ……………………………………………….

 

 

Ο φορέας (ομάδα) …………………………………………………………………………………

είναι σωματείο/ σύλλογος/ αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (παρακαλούμε διαγράψτε αυτά που δεν ισχύουν)

 

ΑΦΜ ……………………… (του νομικού προσώπου)

 

 

Τίτλος πρότασης (έστω και προσωρινός)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Προβλεπόμενη διάρκεια …………..

 

Χορογράφος/οι ή δημιουργός/οί του έργου
…………………………………………………………………………………………………….

 

Η ομάδα έχει πραγματοποιήσει μία τουλάχιστον παραγωγή. (Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία της τελευταίας παραγωγής που έχετε πραγματοποιήσει.)

 

Τίτλος

 

Έτος

 

Τόπος

 

Χώρος

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

 

Τίτλος (έστω και προσωρινός)

 

………………………………………………………………………………………………………

 

Προβλεπόμενη διάρκεια …………..

 

Χορογράφος/οι ή δημιουργός/οι του έργου

 

……………………………………………………………………………………………………

 

Δραματουργός ………………………………………………………………

 

 

Συνεργάτες

 

Μουσική ………………………………………………………………

(θα συντεθεί ειδικά για την παράσταση £)

 

Σκηνικά ………………………………………………………………

Κοστούμια ………………………………………………………………

Φωτισμοί ………………………………………………………………

Άλλοι συνεργάτες ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Χορευτές

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Άλλοι ερμηνευτές

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Τόπος και περίοδος που υπολογίζετε να γίνει η πρεμιέρα του έργου

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Πόλη-Νομός

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Ενδεχόμενος χώρος ή πλαίσιο παρουσίασης (θέατρα, εναλλακτικοί χώροι, φεστιβάλ, πλατφόρμες, άλλες διοργανώσεις, μουσεία, ΔΗΠΕΘΕ)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

(Αν έχει οριστεί ο χώρος, παρακαλούμε επισυνάψτε τη σχετική αλληλογραφία με την οποία τον έχετε δεσμεύσει. Εάν όχι, παρακαλούμε προσκομίστε στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΠΟ τη σχετική αλληλογραφία το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018)

 

 

Ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

(σταθμοί, φορείς, διάρκεια)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Παράλληλες δράσεις που θα πλαισιώσουν την παραγωγή και θα έχουν στόχο την ανάπτυξη του κοινού στον τόπο όπου θα γίνει η πρεμιέρα ή/και σε σταθμούς της περιοδείας.

Σε ποιες ομάδες κοινού πιστεύετε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε μέσα από αυτές;

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

(όραμα, στόχοι, βασικοί σταθμοί στην πορεία της) μέχρι 200 λέξεις.

Μετά την παρουσίαση παρακαλούμε προσθέστε διαδικτυακούς συνδέσμους με οπτικό υλικό από προηγούμενα έργα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (μέχρι 300 λέξεις)

 

Παρακαλούμε προσθέστε έναν διαδικτυακό σύνδεσμο συνολικής διάρκειας μέχρι 3 λεπτών. που να περιλαμβάνει:
α) οπτικό υλικό από την κινησιολογική έρευνα, αν υπάρχει, και
β)  μια σύντομη τοποθέτηση του χορογράφου πάνω στην ιδέα ή το υλικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

(ό,τι κρίνετε σκόπιμο ή διαφωτιστικό για την υποστήριξη της πρότασής σας)
(μέχρι 150 λέξεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(προετοιμασία, έρευνα, πρόβες, παραστάσεις)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ          
             
  (συμπληρώστε μόνο τα πεδία          
που σας αφορούν)
    αριθμός μέρες/ μήνες Χ ευρώ Σύνολο ευρώ
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ          
             
  χορογράφος          
  χορευτής 1          
  χορευτής 2          
  χορευτής 3          
  χορευτής 4          
  χορευτής 5          
  χορευτής 6          
  χορευτής 7          
  (αν αμειφθούν περισσότεροι χορευτές παρακαλούμε προσθέστε σειρές)          
  άλλοι ερμηνευτές (γενική αμοιβή ή για τις παραστάσεις)          
  ερμηνευτής 1          
  ερμηνευτής 2          
  ερμηνευτής 3          
  (αν αμειφθούν περισσότεροι ερμηνευτές παρακαλούμε προσθέστε σειρές)          
  δραματουργός          
  επιστημονικοί ή καλλιτεχνικοί σύμβουλοι / συνεργάτες          
  βοηθός χορογράφου          
  δημιουργία μουσικής – ήχου / μουσική επιμέλεια          
  σκηνογράφος          
  σχεδιαστής κοστουμιών          
  σχεδιαστής φωτισμών          
  έξοδα δικαιωμάτων (κειμένων, μουσικής κλπ)          
             
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1         0
             

 

 

 

 

 

 

2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
   
  διευθυντής παραγωγής
  βοηθός παραγωγής
  τεχνικός ήχου
  τεχνικός φώτων
  ηλεκτρολόγος-οι
  κατασκευαστής κοστουμιών
  κατασκευαστής σκηνικών
  άλλοι τεχνικοί συνεργάτες (παρακαλούμε διευκρινίστε)
   
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2
   
3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Μεικτές)
   
  νομικός σύμβουλος
  λογιστής
  υπεύθυνος προβολής – επικοινωνίας
  γραφίστας
  σχεδιαστής/ χειριστής ιστοσελίδας
  άλλοι συνεργάτες (παρακαλούμε διευκρινίστε)
   
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3
   
4 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
   
  ενοικίαση χώρου για πρόβες
  κοστούμια
  αντικείμενα
  σκηνικά
  αναλώσιμα υλικά
  άλλα (παρακαλούμε διευκρινίστε)
  ασφάλεια αστικής ευθύνης και ατυχήματος για τους εργαζόμενους
  ενοικίαση θεάτρου
  ενοικίαση μηχανημάτων προβολής/ ήχου
  ενοικίαση συμπληρωματικών φώτων

 

             
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4         0
 

 

 

           
5 ΕΞΟΔΑ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ          
             
  έντυπα (αφίσα, πρόγραμμα, διαφημιστικά φυλλάδια)          
  τηλεοπτικό/ διαδικτυακό σποτ          
  διανομή αφίσας-φυλλαδίων          
             
  YΠΟΣΥΝΟΛΟ 5         0
             
6 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ/ ΕΧΤRA          
             
  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 6         0
             
  ΣΥΝΟΛIKOΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ         0
             

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Πώς σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε την παραγωγή σας;

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

 

Τι ποσό ζητάτε ως επιχορήγηση από το ΥΠΠΟΑ;   £ 15.000 €    £ 25.000 €    £ 35.000 €

 

Τι ποσοστό του κόστους θα καλυφθεί από αυτή τη χρηματοδότηση;

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

 

(Παρακαλούμε επισυνάψτε τη σχετική αλληλογραφία)

 

Εισιτήρια  
Χορηγίες ιδιωτών  
Επιχορηγήσεις από φορείς δημοσίου (εκτός ΥΠΠΟΑ)  
Επιχορηγήσεις από ιδιωτικούς φορείς  

 

Έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα  
Αιτούμενη επιχορήγηση  
Έσοδα από έντυπο υλικό παράστασης  
Έσοδα από παράλληλες εκδηλώσεις  
Άλλα έσοδα  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  

 

 

Άλλα προβλεπόμενα έσοδα (συμπαραγωγή, προαγορά παραστάσεων, χρηματοδοτήσεις, χορηγίες)

 

Συμπαραγωγοί

 

Συμπαραγωγός 1 …………………………………………….

Οικονομική συνεισφορά ή άλλη μορφή συμπαραγωγής………………………………………

 

Συμπαραγωγός 2 …………………………………………….

Οικονομική συνεισφορά ή άλλη μορφή συμπαραγωγής………………………………………

 

 

Έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να αγοράσουν την παράσταση οι παρακάτω φορείς

……………………………….

……………………………….

……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Προς το ΥΠΠΟΑ

 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

 

Ο/Η ………………………………………………………………………………………………………….,
ως εκπρόσωπος της ομάδας ………………………………………………………………………………..
θα ήθελα να αιτηθώ της επιχορήγησης του σχήματος που εκπροσωπώ με το ποσόν των ……………………. €.

 

Δηλώνω υπεύθυνα, και με πλήρη συνείδηση των συνεπειών του νόμου 1599/1986, άρθρο 22, παράγραφος 6, για ψευδή δήλωση,

 • ότι το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν οφείλει χρήματα στο Δημόσιο ή σε τρίτους, ούτε ασφαλιστικές εισφορές για τους μέχρι τώρα συνεργάτες του.

 

 • ότι το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεσμεύεται ότι με την ιδιότητα του εργοδότη θα τηρήσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές δεσμεύσεις που διέπουν τις σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσκομίσει αποδείξεις γι’ αυτό.

 

 • ότι όλα τα στοιχεία, καλλιτεχνικά και οικονομικά, που καταθέτω σ’ αυτήν την αίτηση είναι απολύτως αληθή.

 

 

Με εκτίμηση                                                                                        Τόπος και ημερομηνία

 

 

 

 

……………………….                                                                         ……………………………

(Υπογραφή)